تماس با ما
  • دیه در ماه های عادی 3.300 میلیون ریال و در ماه های حرام 4.400میلیون ریال